Zdravstveni voditelj

Radno mjesto zdravstvene voditeljice u dječjem vrtiću regulirano je Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, koji je sastavni dio Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi RH.
Zdravstvena voditeljica jest viša medicinska sestra koja radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgajateljima, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka.

Djelokrug rada  zdravstvene voditeljice  određen je “ Programom Zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima“ i obuhvaća slijedeće aktivnosti:

1.Brine o njezi i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece
•Prati provedbu sistematskih zdravstvenih pregleda tj. Potvrdu o sistematskom pregledu novoupisane djece,analizira i potiče na aktivnost ( odgajatelja, roditelja), ako postoji potreba.
•Prati pojavu pobolijevanja djece u skupinama te razloge izostajanja iz vrtića. Kod pojave zarazne bolesti (jednog ili više djece), surađuje s Epidemiološkom službom NZZJZ i sudjeluje u provedbi protuepidemijskih mjera.

2.Organizira i provodi zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje u cilju stjecanja pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja:
•prema djeci,
•roditeljima,
•odgajateljima,
•pomoćnicima,
•kuharicama i ostalim djelatnicima.

3.Sudjeluje u organiziranju, stvaranju adekvatnih uvjeta i osiguravanju pravilne prehrane u Ustanovi za sve vrste programa prema HACCP sustavu.
•Brine o stvaranju i provođenju mjera HACCAP sustava
•Izrađuje jelovnike s energetsko-prehrambenom i zaštitnom podlogom za sve vrste programa.
•Izrađuje individualne jelovnike za djecu narušenog zdravlja (alergija,celijakija, dijabetes itd.)
•Sudjeluje u stvaranju uvjeta, atmosfere u skupini, prepoznavanja, poticanja i djelovanja na mijenjanje i usvajanje pravilnih prehrambenih navika kod djece, djeteta.
•Prati primjenu Normativa, valorizira i predlaže adekvatna unapređenja.
•Provodi antropometrijska mjerenja djece, utvrđuje stanje uhranjenosti, prema novim antropometrijskim standardima SZO, te predlaže preventivne mjere na razini skupine i djeteta.

4.Brine o osiguranju i provedbi higijensko – sanitarnih uvjeta u unutarnjim i vanjskim prostorima Ustanove.
•U suradnji s odgajateljicama potiče, razvija, njeguje i doprinosi usvajanju kulturno higijenskih navika kod djece i brine da budu osigurana dovoljna sredstva za opću higijenu djece.
•Prati provedbu čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora, dezinfekciju predmeta, prostora i igračaka, te predlaže unapređenja.
•Organizira i prati provedbu realizacije sanitarnih pregleda i higijenskog minimuma djelatnika prema propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

5.Sudjeluje u radu stručnog tima u programu za djecu s teškoćama u razvoju.
Vodi zdravstvenu dokumentaciju prema “ Pravilniku o Obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i Evidencije u dječjem vrtiću.

Objavljeno: 01.09.2017.