Logopedi - preporuke

Dragi roditelji,

u ovom razdoblju kada zbog dobrobiti svih nas ostajemo kod kuće  i nismo u mogućnosti redovito provoditi logopedsku terapiju s djecom koja imaju poremećaje u razvoju jezika, govora i komunikacije želimo vas ohrabriti i  potaknuti na aktivnosti i  igre koje mogu pomoći razvoju komunikacijskih i jezično- govornih vještina.

 

PREDVEŠTINE ČITANJA I PISANJA

Kod djece se od najranije dobi treba poticati njihov interes prema pisanoj riječi, slikovnicama, knjigama i pričama, a u predškolskoj dobi bi trebalo kroz igru s djetetom i različite vježbe usvajati i određene predvještine čitanja i pisanja, odnosno razvijati fonološku svjesnost. Fonološka svjesnost odnosi se na prepoznavanje, izdvajanje i baratanje manjim dijelovima od riječi, a očituje se putem prepoznavanja riječi koje se rimuju, prebrojavanja slogova, odvajanja početka i kraja riječi te izdvajanja fonema u riječi. Redoslijed kojim se to usvaja je od većih jedinica prema manjima (riječ à slog à slovo/glas).

Usvajanje predvještina teče postupno i dobar dio njih djeca u godini pred školu su usvojila. U slučaju da poneko dijete još nema usvojenu neku od stepenica prema čitanju i pisanju ovdje su prijedlozi igara i aktivnosti za poticanje vještina koje prethode učenju čitanja i pisanja.

Područja predvještina:

1. Rečenična struktura

2. Fonološka svjesnost

3. Radno i fonološko pamćenje

4. Poznavanje slova

5. Pripovijedanje

6. Vizualna percepcija i grafomotorika  

 

1. Prepoznavanje riječi u rečenici

Kod djece je potrebno osvještavati pojmove rečenice i riječi, kako bi bila svjesna da se rečenica sastoji od niza riječi. To će djetetu kasnije olakšati shvaćanje da se, istim principom, riječ sastoji od niza slogova, a slog od niza fonema.

 

à MI SMO REČENICE

Zadajte djetetu rečenicu (pr. Medvjed jede krušku). Neka dijete ponovi za vama. Zatim je ponovite uz pljeskanje za svaku riječ. Nakon toga ponovite zajedno uz pljeskanje i zamolite dijete da ponovi samo i pokuša reći koliko ima riječi u rečenici.  Možete koristiti i kockice kao pomoć u brojanju riječi.

Rečenice postupno možete proširivati, a za one koji žele veći izazov tražite da razmisle i pogode koja je riječ primjerice druga ili četvrta u rečenici.

Ciljevi: Prepoznavanje riječi u rečenici, ponavljanje rečenica, svjesnost o strukturi rečenice, vježbanje pažnje i radnog pamćenja

à MALE SLIKOPRIČE

Materijali: Desetak sličica koje predstavljaju glagole (srce za glagol ''voli'', sličica hranjenja za ''jede'', sličica ruke za ''nosi'') i različite sličice koje predstavljaju različite likove (vršitelje radnje) i objekte.

Opis aktivnosti: Pred dijete se postavite različite slike likova (dječak, djevojčica, mama, tata, pas, mačka, likovi iz crtića...) i predmeta koji se mogu jesti, nositi, piti, voljeti (ovisno o glagolima), a  kod sebe imate primjere glagola. Odaberite jedan glagol i složite pred djetetom rečenicu za primjer ( dječak jede čokoladu) te pitajte dijete da razmisle i slože nove  rečenice koje možete zajedno lijepiti na plakat ili pano Nakon nekoliko primjera jednog glagola, mijenjajte glagol i tražite djecu ovaj put bez zadavanja primjera da slože nove rečenice. Na kraju svi gledaju (''čitaju'') kakve su rečenice složili.

Ciljevi: Prepoznavanje riječi u rečenici, osvještavanje strukture rečenice

2. FONOLOŠKA SVJESNOST

Fonološka svjesnost odnosi se na prepoznavanje, izdvajanje i baratanje manjim dijelovima od riječi, a očituje se putem prepoznavanja riječi koje se rimuju, prebrojavanja slogova, odvajanja početka i kraja riječi te izdvajanja fonema u riječi. Redoslijed kojim se to usvaja je od većih jedinica prema manjima (riječ à slog à fonem - glas/slovo).

 

 

a.) Slogovno stapanje

Slogovno stapanje spada u najjednostavniju vještinu fonološke svjesnosti. Od djeteta se očekuje da kada čuje riječ rastavljenu na slogove uspije prepoznati o kojoj se riječi radi.

Očekivanja za dob

U dobi od 6 godina dijete bi trebalo bez poteškoća stapati slogove u riječi.

Prijedlog aktivnosti

 à SLOGOVNI BINGO

Materijali:  različite sličice riječi s različitim brojem slogova ( dvosložnih: ku – ća, sun – ce…;  trosložnih: ja – bu – ka, vi – li – ca…; četverosložnih: lubenica, djevojčica….). Sličice možete izrezati iz novina i kataloga. Za svaku riječ vam trebaju dvije sličice.

Opis aktivnosti:  Jednu sličicu od svakog para s različitim brojem slogova stavite ispred djeteta. Ostale sličice stavite u vrećicu ili kutiju. Izvucite sličicu i izgovorite ju na slogove (mač-ka). Ako dijete ima tu sličicu ispred sebe i prepozna je može je uzeti i staviti i upariti sa svojom. Ako nema, stavljate sličicu sa strane. Ako dijete ne uspije prepoznati riječ, sličicu stavite na drugu stranu. Nakon što ste izvukli sve sličice, prebrojite zajedno koliko ima točno uparenih sličica.

Ciljevi: Poticanje razvoja fonološke svjesnosti, slogovno stapanje

 

à KAD OTVORIM OČI, VIDIM...

Materijali: /

Opis aktivnosti: Roditelj odabire neki predmet u prostoriji, daje djetetu uputu da pažljivo sluša i pokaže taj predmet. Započinje rečenicu o tome što vidi, a završi s riječi rastavljenom na slogove (npr. ''Kad otvorim oči, vidim... PRO-ZOR''). Kad otvori oči, dijete bi trebalo pokazivati na točan predmet, ali za provjeru ponavlja pitanje ''Što vidim?'',  a dijete bi trebalo ponoviti riječ u cijelosti.

Ciljevi: Poticanje slogovnog stapanja i fonološke svjesnosti

-------------------------------------------------------------------------------------------------

b.) Prepoznavanje rime

Kroz prepoznavanje rime djeca dobivaju ideju o jedinicama manjim od riječi, kao i da su neke od njih slične, iste, ili različite, što stvara temelj za slogovnu raščlambu i daljnje korake prema usvajanju vještine čitanja.

Očekivanja za dob

Usvajanje se očekuje u dobi od 3-4 godine, a u predškolskoj dobi bi već trebalo biti savladano.

Prijedlog aktivnosti

à RIMA RIMA STOP

Materijali: /

Opis aktivnosti: Roditelj nabraja nizove riječi koji se rimuju te odjednom ubacuje neku koja se ne rimuje. U trenutku kada se rima prekine dijete bi trebalo uzviknuti STOP (rima-zima-svima-plima-mačka –STOP!). Zatim ponoviti do tada izrečene riječi koje su se rimovale.

Ciljevi: Prepoznavanje rime, vježbanje radnog pamćenja

à PRONAĐI SVOJU RIMU

Materijali: Sličice s parovima riječi koje se rimuju (npr. Nos-kos, mačke-tačke, lav-mrav...).

Opis aktivnosti: Sličice u parovima koje se rimuju stavite na podlogu i okrenite naopako. Promiješajte igrajte kao i svaku igru memori. Tko skupi više parova u rimi, taj je pobjednik.

Ciljevi: Prepoznavanje rime, vježbanje fonološke svjesnosti

-------------------------------------------------------------------------------------------------

c.) Slogovna raščlamba          

Zadaci usmjereni na slogovnu raščlambu mogu uključivati odjeljivanje slogova, brojanje slogova, a napredniji i brisanje, dodavanje ili premještanje slogova unutar riječi.

Očekivanja za dob

Slogovna raščlamba se usvaja u dobi od oko 4-5 godina.

Prijedlog aktivnosti

à BUB-NJA-MO

Materijali: bubnjevi, udaraljke (pravi ili improvizirani)

Opis aktivnosti: Roditelj sjeda s djetetom svi imaju kod sebe neku improviziranu udaraljku (mogu se uključiti i drugi članovi obitelji)  te zajedno recitiraju poznate pjesmice, ali na način da na svaki slog udaraju u svoju udaraljku. Zatim pojedinačno dijete razdvaja vlastito ime ili neku riječ po izboru, ili samo ili uz pomoć roditelja.

 Ciljevi: Uvježbavanje fonološke svjesnosti i slogovne raščlambe, razvijanje osjećaja za ritam

à LEGO-RIJEČI

Materijali: Lego-kockice i predmeti/igračke/slike

Opis aktivnosti:  Roditelj djetetu i sebi  podijeli više lego kockica. U sredinu stola stavlja se neki predmet ili slika predmeta te dijete mora odrediti koliko slogova ima i toliko lego kockica složiti. Kasnije svi zajedno analiziraju riječ, plješću i broje slogove te broje jesu li stavili odgovarajući broj kockica.

Ciljevi: Uvježbavanje fonološke svjesnosti i slogovne raščlambe

-------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Stvaranje rime

Nakon što je usvojilo slogovnu raščlambu, dijete bi trebalo moći stvarati rimu.

           Očekivanja za dob

Djeca bi trebala uspješno stvarati rimu u dobi od 4-5 godina.

Prijedlog aktivnosti

à ČITAMO  PJESME

Materijali: Dječje pjesmice

Opis aktivnosti: S djetetom se čita pjesmica (u početku može biti poznata, kasnije i nepoznata) i na kraju svakog drugog stiha se izostavlja jedna riječ te se ostavlja djeci da nadopunjavaju (''Bio jednom jedan LAV/ kašljao je, nije bio _____(zdrav)'').

Ciljevi: Razvijanje fonološke svjesnosti, osjećaja za ritam i pjesmu

à NAJDUŽA  RIMA

Materijali: Slike riječi koje je lako rimovati (npr. Lav, rak, kos...)

Opis aktivnosti: Na zid se lijepe po 3 predloška riječi, a djetetu se dopušta da smisli rimu za jednu od tih riječi te stanu ispod slike za koju su rimu smislili. Prihvaća se i rima koja nije smislena (npr. Lav-zlav - plav - mlav…) važno je da dijete razumije princip i smisao rime. Dijete treba reći koju je riječ smislilo. Riječi se smiju ponavljati. Na kraju se ponavljaju sve dobivene rime za pojedinu kolonu i zajedno se smišljaju nove, ako nisu sve iskorištene.

Ciljevi: Razvijanje fonološke svjesnosti, poticanje produkcije rime

 

 

                                                                                                          Petra Žuvela, logoped

Objavljeno: 6.4.2020.